Czym jest i co oznacza ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu to przede wszystkim forma jego zabezpieczenia. Może zostać wpisane jako jeden z warunków zawieranej umowy lub można je zawrzeć dobrowolnie. Stąd powód, dla którego zachęca się wszystkie osoby planujące zaciągnięcie kredytu, do pełnego zapoznania się z warunkami zarówno obligatoryjnymi, jak i dobrowolnymi. W przypadku kredytów hipotecznych sytuacja jest bardzo prosta. Najczęściej to bank narzuca, jaki dodatek w formie ubezpieczenia kredytu należy „dokupić”. Tym samym zobowiązuje kredytobiorcę do zawarcia polisy ubezpieczeniowej na określonych przez siebie warunkach. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie kredytu.

Na rynku jest wiele typów kredytów i sytuacji, kiedy to kredytobiorca sam decyduje czy i jakie ubezpieczenie kredytu jest potrzebne i właściwe dla niego. Co daje ubezpieczenie kredytu, poza tym, że niewątpliwie podnosi koszt zobowiązań kredytowych? Daje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa na wypadek m.in. śmierci, inwalidztwa czy utraty pracy.

Pamiętać należy, aby skrupulatnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, bowiem najczęściej pojawiającym się konfliktem Klient-Ubezpieczyciel jest niedoinformowanie, co zawiera umowa i, de facto, co oznacza ubezpieczenie kredytu w tym konkretnym przypadku. Klienci z góry zakładają, iż ubezpieczenie kredytu oznacza możliwość opłacenia raty zobowiązania za klienta zawsze wtedy, kiedy on nie jest w stanie tego zrobić. Nic bardziej mylnego. Tak jak różne są usługi bankowe, tak zakres ubezpieczenia kredytu może być różny. Podpisując umowę, należy skupić się na informacjach, kiedy ubezpieczyciel spłaci kredyt, a kiedy tego odmówi. Zbiór tych danych znajduje się w wyłączeniach. Nie zawsze też ubezpieczyciel zobowiązuje się do całkowitej spłaty – czasem pojawia się ograniczenie do kilku rat.

Z punktu widzenia kredytobiorcy, bardzo ważna jest informacja, że w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania, ma prawo ubiegać się o zwrot części składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres. Odnosi się to zarówno do sytuacji, kiedy składka ubezpieczenia kredytu została pobrana jednorazowo podczas podpisywania umowy, jak również, kiedy rozliczana była w systemie miesięcznym. Pamiętać należy, iż roszczenie o zwrot składki przedawnia się z upływem 3 lat.

Rodzaje ubezpieczenia kredytu

Różne są rodzaje ubezpieczenia kredytu, ponieważ wiele różnych i dość prawdopodobnych wydarzeń może przeszkodzić w jego spłacie. Poniższe przykłady powinny uzmysłowić nam, dlaczego ubezpieczenie jest ważne i co daje ubezpieczenie kredytu.
Wśród ubezpieczeń kredytu warto wymienić:

  • ubezpieczenie na życie – w przypadku zgonu kredytobiorcy wiąże się ze spłatą pozostałej części kredytu, często wraz z odsetkami. W celu wypłaty świadczenia należy złożyć wniosek banku bądź rodziny kredytobiorcy i dostarczyć dokument potwierdzający zgon kredytobiorcy. Ubezpieczenie na wypadek śmierci może obejmować stałą sumę ubezpieczenia, która
    po śmierci ubezpieczonego zostaje wypłacona w odpowiedniej części bankowi i rodzinie zmarłego. Częściej jednak suma ubezpieczenia jest zmienna, a zatem zmniejsza się wraz z czasem, podobnie jak rata kredytu. W sytuacji kiedy jest kilku kredytobiorców, ubezpieczyciel dokonuje spłaty tylko i wyłącznie części zobowiązania przypadającej na zmarłego kredytobiorcę. Jeśli zmarły kredytobiorca nie posiadał ubezpieczenia na życie, zobowiązania kredytowe przechodzą na rodzinę. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, jeśli śmierć nastąpiła np. w wyniku samobójstwa, prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków czy alkoholu, lekceważenia zasad ubezpieczeń, zatajonej choroby oraz uprawiania sportów ekstremalnych nie uwzględnionych w umowie.
  • ubezpieczenie od utraty pracy – to spłata kredytu w sytuacji utraty pracy przez kredytobiorcę, ale, ważne, bez jego winy. A zatem to ubezpieczenie nie będzie obowiązywało, jeśli kredytobiorca sam złożył wypowiedzenie bądź stracił pracę w wyniku zwolnienia dyscyplinarnego. Ochrona dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony. Niektórzy ubezpieczyciele proponują tego typu ubezpieczenie również dla osób prowadzących działalność. Przejęcie spłaty kredytu następuje na czas określony w umowie (najczęściej 6– 12 rat), po przedstawieniu wniosku i dokumentów potwierdzających utratę pracy do firmy ubezpieczeniowej. Z tego typu ubezpieczenia mogą skorzystać osoby w wieku 18-65 lat.
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – kiedy skutkami nieszczęśliwego wypadku są np. inwalidztwo czy długoterminowa choroba uniemożliwiające podjęcie pracy przez kredytobiorcę. Spłata zadłużenia nastąpi, jeśli kredytobiorca przedstawi odpowiednie dokumenty: potwierdzenie trwałego inwalidztwa lub choroby, poświadczenie faktu zaistniałego wypadku, jak również zaświadczenia z ZUS czy KRUS.
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego bądź jego braku – wiąże się z kredytami hipotecznymi i dotyczy sytuacji, kiedy kredytobiorca wnosi niski wkład własny lub nie wnosi go w ogóle. Ubezpieczeniu podlega część kredytu odpowiadająca różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym a wpłaconym przez klienta.
  • ubezpieczenie tzw. pomostowe – ubezpieczenie obejmuje okres od podpisania umowy kredytowej, do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Bankowi daje możliwość uzyskania zwrotu kwoty kredytu w sytuacji niespłacania rat w wyżej wymienionym okresie. Pamiętać należy, że ubezpieczenie to nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku spłaty rat.
  • ubezpieczenie nieruchomości – związane z kredytem hipotecznym. Najczęściej bank narzuca konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Jest to sytuacja, kiedy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe. „Dodatek” ten może zostać zawarty za pośrednictwem banku z ubezpieczycielem bądź samodzielnie z dowolnie wybraną firmą ubezpieczeniową. Kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia podpisanej umowy ubezpieczenia, na warunkach (m.in. zakres i okres ubezpieczenia, sposób płatności, suma ubezpieczenia) jakie nakreślił bank w umowie kredytowej. I tak w przykładowej umowie czytamy:

    w przypadku gdy przedmiotem ubezpieczenia jest nieruchomość – minimum mury oraz stałe elementy nieruchomości, a umowa dotyczy ubezpieczenia od wody, ognia i innych zdarzeń losowych, a dodatkowo w przypadku domów wymagane jest ubezpieczenie od powodzi.

Zobacz również:

 

Udostępnij: