KIEDY PODPISUJEMY AKT NOTARIALNY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI MIESZKANIA I JAKIE SĄ SKUTKI OPÓŹNIENIA?

Podpisanie z deweloperem aktu notarialnego przenoszącego własność jest końcowym, a zarazem bardzo istotnym, etapem procesu nabywania mieszkania albo nieruchomości z domem jednorodzinnym, na podstawie umowy deweloperskiej. W samej treści umowy deweloperskiej (obligatoryjnie) powinien być wskazany termin przeniesienia przez dewelopera na nabywcę prawa własności (art. 22 ust. 1 pkt 7 tzw. ustawy deweloperskiej).


W związku z tym, już zawierając umowę deweloperską, mamy jako nabywcy wiedzę o tym, kiedy możemy się spodziewać i ewentualnie wymagać od dewelopera, zawarcia stosownego aktu notarialnego. W praktyce nierzadkim zjawiskiem są jednak pewne przesunięcia czasowe, z którymi należy się liczyć. Umowa deweloperska zazwyczaj przyznaje nam prawo do żądania określonej kary umownej od dewelopera za okres opóźnienia w przeniesieniu prawa własności mieszkania (art. 22 ust. 13 ustawy deweloperskiej). W takiej sytuacji będzie nam również przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej, pod warunkiem, że wyznaczymy deweloperowi dodatkowy, 120-dniowy termin na przeniesienie prawa własności. Po jego bezskutecznym upływie istnieje możliwość, ale nie obowiązek, złożenia deweloperowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej (art. 29 ust. 3 ustawy deweloperskiej). Jest to rozwiązanie radykalne, ponieważ powoduje taki skutek, jakby umowa nie została w ogóle zawarta. Oznacza więc ostateczną rezygnację z nabycia mieszkania, z jednoczesnym uzyskaniem prawa do zwrotu wpłaconych środków. W praktyce rzadko dochodzi do odstąpienia od umowy deweloperskiej przez nabywców. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku podjęcia takiej decyzji, nie traci się uprawnienia do żądania od dewelopera kary umownej za okres zaistniałego do czasu odstąpienia od umowy opóźnienia w przeniesieniu własności, w stosunku do terminu określonego w umowie deweloperskiej. Odstąpienie od umowy deweloperskiej, w przypadku opóźniania się dewelopera z przeniesieniem własności, może się w praktyce okazać niezbędne, celem nabycia innego mieszkania, aby nie utracić prawa do zwolnienia z podatku PIT.

Z drugiej strony należy pamiętać, że podpisanie aktu notarialnego nie jest tylko uprawnieniem, ale również stanowi nasz obowiązek. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się nabywcy w celu podpisania aktu notarialnego przenoszącego prawo własności mieszkania, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej, w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się było spowodowane działaniem siły wyższej (art. 29 ust. 5 ustawy deweloperskiej). Odstąpienie przez dewelopera od umowy powoduje te same, daleko idące, skutki, co opisane wyżej, to jest umowę deweloperską poczytuje się za niezawartą. W takiej sytuacji, jeżeli nie dojdzie do osobnego porozumienia z deweloperem, nie będziemy mogli nabyć własności mieszkania, nawet w przypadku wcześniejszego dokonania całej wymagalnej do tego czasu płatności, która zostanie nam zwrócona. Warto więc zachować czujność i stawić się we wskazanym przez dewelopera terminie w kancelarii notarialnej. Ewentualnie, w przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie, należy uzgodnić z deweloperem inny możliwy termin podpisania aktu notarialnego. Z przezorności dobrze udokumentować takie uzgodnienie na piśmie albo przynajmniej w formie mailowej. Zawarcie aktu notarialnego może zostać w naszym imieniu dokonane także przez ustanowionego pełnomocnika, co może zainteresować w szczególności osoby planujące dłuższą nieobecność. Pełnomocnictwo takie powinno jednak zostać udzielone również w formie aktu notarialnego, jednak można tego dokonać w dogodnym dla siebie terminie i wybranej kancelarii notarialnej.

Jakie znaczenie ma akt notarialny przeniesienia własności mieszkania przeczytasz tutaj.

 

© Andrzej Grad. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapoznaj się z zastrzeżeniami prawnymi do niniejszego wpisu tutaj.  

Udostępnij: