Na co uważać, zawierając umowę z ubezpieczycielem? Wykluczenia w umowach.

Większość z nas decydując się na zakup mieszkania i wzięcie w związku z tym kredytu, zmierzy się z koniecznością ubezpieczenia tego kredytu. Często ubezpieczenie kredytu związane jest z ubezpieczeniem mieszkania. Na co uważać zawierając umowę z ubezpieczycielem? Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej wątpliwości i problemy pojawiają się w przypadku dwóch tematów. Są to wykluczenia w umowach (inaczej wyłączenia) i ubezpieczenie kredytu od utraty pracy. I na nie trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Przykład wykluczenia w umowach – OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) jednego z ubezpieczycieli:

 1.  Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych:
  1.  w następstwie popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa,
  2. w wyniku samookaleczenia,
  3. w wyniku choroby psychicznej oraz choroby układu nerwowego,
  4. w wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami, nikotyną lub innymi środkami odurzającymi,
  5. wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów, terroryzmu lub sabotażu,
  6. wskutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych, przez ustawę Prawo o ruchu drogowym lub innych przepisów prawa, uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
  7. w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, w zakresie uprawiania dyscyplin sportowych zaliczanych do II lub III klasy ryzyka, zgodnie z postanowieniami § 3 oraz uczestniczenia w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 pkt 2),
  8. podczas wykonywania czynności zawodowych przez personel wojskowy.
 2.  Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
  1. nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek pozostawania Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
  2. infekcji, za wyjątkiem zakażenia Ubezpieczonego mikroorganizmem chorobotwórczym w wyniku ran odniesionych w nieszczęśliwym wypadku objętym zakresem ubezpieczenia,
  3. uszkodzeń dysków międzykręgowych,
  4. zatruć przewodu pokarmowego,
  5. śmierci i uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na ciele, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli leczenie lub zabiegi były następstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
  6. skutków wypadków będących następstwem jakiejkolwiek choroby lub powstałych w związku z nią, nawet zaistniałą na nagle, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.

Ubezpieczenie kredytu a utrata pracy

Jak ważne jest skrupulatne zapoznawanie się z umową ubezpieczenia, pokazują nie tylko wymienione wykluczenia w umowach, ale też przedstawione poniżej różne definicje teoretyczne tych samych pojęć. Przykładem będzie utrata pracy. W świetle rozmaitych zapisów, ubezpieczenie kredytu od utraty pracy może przybierać odmienne formy.

Przykładowe definicje terminu utrata pracy zawierane w OWU:
Przez pojęcie utraty pracy rozumie się rozwiązanie stosunku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy nie związane z wolą lub winą Ubezpieczonego (wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron na wniosek pracodawcy)
Utrata pracy to wygaśnięcie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na skutek rozwiązania tej umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę nie wcześniej niż w 90 dniu po dacie rozpoczęcia Ubezpieczenia.

Utrata pracy:

 •  w przypadku osób fizycznych – utrata przez Ubezpieczonego stałego źródła dochodu oraz uzyskanie statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku dla bezrobotnych na skutek rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem w rozumieniu art. 32 Kodeksu Pracy lub rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia, nie z winy pracownika (art. 53 Kodeksu Pracy),
 •  w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – rozumiana jako ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy lub odmowa jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia postępowania upadłościowego i uzyskanie przez Kredytobiorcę statusu bezrobotnego, z prawem do zasiłku dla bezrobotnych.

Ubezpieczenie kredytu to forma zabezpieczenia obustronnego. Dlatego warto się nad nim zastanowić nawet wtedy, kiedy nie jest wpisane jako warunek kredytowy. Zastosowana metoda przybliżenia znaczenia terminów stosowanych w OWU: wyłączeń i utraty pracy pokazuje wieloaspektowe podejście do tematu ubezpieczenia kredytu

Zobacz również:

Udostępnij: