Wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia. Jaki układ jest bardziej korzystny?

Wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia. Choć z pozoru pojęcia te wydają się tożsame, znacznie się różną. Chodzi przede wszystkim o uprawnienia ich członków, a precyzyjniej mówiąc, o status mieszkańców budynków, znajdujących się w ich zarządzie. Zadając sobie pytanie: wspólnota czy spółdzielnia (o ile mamy taki wybór), należy przeanalizować ich sytuację prawną oraz wynikające z niej prawa i obowiązki mieszkańców. Na początek wskażmy główne różnice w statusie prawnym tych dwóch tworów: wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnia mieszkaniowa.

Wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia  – co to jest?

Spółdzielnia mieszkaniowa to osoba prawna, której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin. Robi to przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu (art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych). Przedmiotem działalności spółdzielni mieszkaniowych (idąc za ustawą) może być:

  • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
  • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
    udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
  • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z budowaniem i nabywaniem budynków oraz sprzedażą lokali. To statut spółdzielni określa, którą spośród wyżej wymienionych działalności prowadzi.

Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub, nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mienie jej członków. Od obowiązku tego nie ma wyjątków. Może również zarządzać nieruchomością, która nie stanowi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.
Spółdzielnia jest osobą prawną typu korporacyjnego – dobrowolnym zrzeszeniem jej członków – którym przysługuje:

  • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (od 31 lipca 2007 roku nie ma możliwości jego ustanowienia) lub
  • roszczenie o ustanowienie ww. spółdzielczego prawa (obecnie, od 31 lipca 2007 roku – jedynie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego) lub
  • odrębnej własności lokalu w budynku wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową.

Różnice, między ww. prawami do lokalu stanowią odrębny, rozległy temat, o którym niebawem napiszemy na naszym blogu.

Podsumowując: spółdzielnia mieszkaniowa zrzesza swoich członków – osoby, którym przysługuje jedno z ww. praw do lokali, usytuowanych we wszystkich budynkach, pozostających w zarządzie spółdzielni – niezależnie od tego czy stanowią one jedną, czy więcej nieruchomości. Z kolei wspólnota mieszkaniowa jest to ogół właścicieli (właścicieli!), których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości (jednej). Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Zatem, czym różni się wspólnota mieszkaniowa od spółdzielni? Z powyższego wynika jednoznacznie, że wspólnota mieszkaniowa to twór prostszy, mniej złożony niż spółdzielnia mieszkaniowa.

Więcej informacji o różnicach w prawach i obowiązkach wspólnoty mieszkaniowej oraz spółdzielni już wkrótce na naszym blogu

© Anna Mruk-Bednarz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapoznaj się z zastrzeżeniami prawnymi do niniejszego wpisu tutaj.

Zobacz również:

 

Udostępnij: