Zamknięty i otwarty rachunek powierniczy – Jakie są różnice prawne?

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku, o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (,,Ustawa Deweloperska”) nałożyła na deweloperów obowiązek prowadzenia rachunku powierniczego. Mieszkaniowy rachunek powierniczy to specjalny rodzaj rachunku bankowego, na który nabywcy dokonują regularnych transz wpłat na poczet realizowanej przez dewelopera inwestycji. Dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zawiera umowę o prowadzenie otwartego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Stopień zabezpieczenia interesów nabywców zależy od rodzaju rachunku powierniczego oferowanego przez dewelopera dla danego przedsięwzięcia.

Otwarty rachunek powierniczy – co to znaczy?

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy to należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.) służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie. Otwarty rachunek powierniczy może być prowadzony w postaci:

– samodzielnego rachunku, nie mającego dodatkowych zabezpieczeń

– rachunku zabezpieczonego przez dewelopera w formie gwarancji bankowej

– rachunku zabezpieczonego przez dewelopera w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek. Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie, przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. W zakresie kontroli, o której mowa w  zdaniu poprzednim, bank uzyskuje prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji. Jeżeli bank stwierdzi nieprawidłowości, będzie mógł wstrzymać wypłatę. W transakcjach deweloperskich, najczęściej stosowany jest otwarty rachunek powierniczy.

 

 

Zamknięty rachunek powierniczy – kiedy wpłata środków?

Natomiast zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy to należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa własności lokalu, albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość. Bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawa (Kiedy podpisujemy akt notarialny? więcej) , o którym mowa powyżej, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę nabywca.

© Sandra Markowska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapoznaj się z zastrzeżeniami prawnymi do niniejszego wpisu tutaj.

 

Zobacz również:

 

Ciekawostki z rynku nieruchomości:

Czy nowe prawo dot. likwidacji otwartych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych wejdzie w życie? więcej

Udostępnij: